Ang Pag-Ibig at Pagsunod ay Hindi Mapaghihiwalay

Maraming mga mangangaral, pastor, at Kristiyano ang nagsasabing love is all we need. Pag-ibig na lamang ang kailangan. Dahil dito, hindi na kailangang sundin pa ang mga utos ng Diyos. Kung sa bagay, ginawa na ni Yahshua o Hesukristo ang lahat para sa atin.

Ngunit, yun nga ba ang mababasa natin sa Bibliya? Sa presentasyon na ito, papatunayan namin na mali ang paniniwalang pag-ibig na lamang ang kailangan at pwede na natin isantabi ang mga utos ng Diyos. Hayaan nyo na aming ibahagi ang limang dahilan kung bakit ang pag-ibig at pagsunod sa Diyos ay magkasama, at dapat nating ginagawa bilang mga Kristiyano.

Sa huli nating presentasyon, ating tinalakay ang kahalagahan ng grasya ng Diyos at paano ito hindi nagbibigay ng pahintulot upang isawalang bahala ang utos ng ating Panginoon. Nakita natin na ang tunay na grasya ng Panginoon ay dapat mag udyok sa atin na mamuhay ng banal.

Ngayong araw, isa na namang maling turo ang ating bibigyang linaw. Ayun sa karamihan ng mga Kristiyano ngayon, pag-ibig na lamang ang kailangan. Hindi na kailan pa ang utos ng Diyos. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay kinikilala bilang legalismo o yung pagtangkang iligtas natin ang ating mga sarali sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa.

Ngunit, ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya? Totoo nga kayang love is all we need? Awtomatiko bang kapag sinusunod mo ang utos ng Diyos e legalismo agad ang labas?

Heto ang limang katotohanan na magpapatunay na ang pag-big at pagsunod sa Diyos ay hindi pwedeng ipaghiwalay.

Unang dahilan: Ang Diyos ay matapat at maawain sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya.

Mababasa natin sa Exodus 20:6:

Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

Basahin din natin ang Deuteronomy 7:9:

Kaya’t pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi.

Dagdag pa ng Nehemiah 1:5:

O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos.

At panghuli, basahin natin ang Daniel 9:4:

Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko:

“O Panginoon, dakila at Kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos.

Malinaw pa sa sikat ng araw, na ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos ay konektado sa isa’t isa at hindi pwedeng ipaghiwalay.

Pangalawang dahilan: Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo sumusunod

Basahin natin ang Deuteronomy 11:1:

Kaya nga, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at sundin ninyong lagi ang lahat ng kanyang bilin, tuntunin, batas, at utos.

Basahin din natin ang Romans 13:8-10:

8 Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban na kayo’y magmahalan sa isa’t isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa Kautusan. 9 Ang mga utos gaya ng, “Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang magnanakaw; huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba;” at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” 10 Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang katuparan ng Kautusan.

Kung meron tayong pag-ibig sa puso natin, ang natural nating tugon ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung totoong ang pag-ibig ang namamayani sa ating buhay, awtomatikong ang pag-ibig na ito ay mag-uudyok sa atin na maging masunuring alagad ng Diyos. Hindi mo maaaring paghiwalayin ang pag-ibig at pagsunod.

Oo, totoong pwedeng sumunod sa mga utos na walang pag-ibig. Ganyan ang relihiyon na nakabase lang sa takot at pagka-oobliga. Ngunit, hindi natin maikakaila ang katotohanang hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos na hindi sumusunod sa kanyang utos.

At dahil dito, makikita natin sa ating pangatlong punto:

Hindi mo maaring sabihing mahal mo si Yahshua at sabay na susuwayin mo Sya

Maraming mga Kristiyano ang nagsasabing mahal nila si Yahshua o Hesukristo ngunit hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga utos. Ina-akala nila na sapat na ang sabihing “mahal kita Hesus.”

Ngunit, heto ang mababasa natin sa Bibliya. John 14:15:

Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.

Sa parehong kapitulo, bersikulo 21, mababasa natin:

“Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.”

Dagdag pa ng John 15:10:

Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

Mababasa natin dito kung gaano kaimportante ang pagsunod kay Hesus (o Yahshua). Hindi pwedeng puro salita lamang. Dapat samahan ito ng gawa.

Ika-apat na punto: Ang pagsunod sa utos ay ang wika ng pag-ibig ng Diyos

Para sa ating Panginoon, paano ba natin pwede ipakita ang ating pagmamahal sa kanya? Ang sagot ay ang pagsunod sa kanyang mga utos.

Mababasa natin sa 1 John 5:2-3:

Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos.

Hindi lang yan kaibigan, mababasa natin sa 2 John 1:6:

At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una: mamuhay kayo nang may pag-ibig.

Kung ganun, ang pagmamahal sa Diyos ay naipapahayag sa pagsunod sa Kanya.

Ngunit, may mga taong magsasabing, susundin ko lamang ang kautusan ni Kristo at hindi ang Sampung Utos sapagkat ang Sampung utos ay batas ni Moises at hindi ng Diyos o ni Kristo.

Totoo nga kaya ang ganitong lohika? Sasagutin natin yan sa ika-limang punto:

Ang Sampung Utos ay utos ng Diyos

Totoo nga kayang ang Sampung Utos o Ten Commandments ay batas ni Moises?

Basahin natin ang Exodus 20:1, kung saan binigay ng Panginoon ang Sampung utos:

Ang lahat ng ito’y sinabi ng Diyos.

Napakalinaw sa nabasa natin na ang nagbigay at nagsabi ng Sampung Utos ay walang iba kundi si Yahweh na ating buhay na Diyos!

Heto pa ang isang katotohanang mababasa natin sa Exodus 31:18:

Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa Bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng Kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat.

Ng malapit ng mamatay si Moises, inulit nya sa susunod na henerasyon na ang mga utos ng Diyos ay utos ng Diyos at hindi kanyang utos. Basahin natin ang Deuteronomy 9:10:

Ibinigay ng PANGINOON sa akin ang dalawang malalapad na bato, na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy doon sa Bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. (ASND)

Sabi sa bersikulong ito, hindi lamang binigay ni Yahweh ang dalawang tapyas ng bato, kundi sya mismo ang sumulat sa mga utos na nakasaad dito.

Kung hindi pa sapat ang mga bersikulong iyan, basahin natin ang Exodus 34:28:

Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos.

Walang duda, si Yahweh ang may akda ng Sampung Utos at hindi si Moises.

Basahin natin ang Deuteronomy 4:13

Sinabi niya sa inyo ang mga bagay na gagawin ninyo sa pagtupad ng mga kasunduan niya sa inyo. Ito ay ang Sampung Utos na iniutos niyang sundin ninyo. At isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato. (ASND)

Makikita natin ang Bibliya ay hindi pabago bago. Kung si Yahweh ang nagsabi ng Sampung Utos at Sya din ang nagsulat dito, hindi ba’t tama lamang na tawagin itong Utos ng Diyos at hindi Utos ni Moises?

Basahin natin ang Deuteronomy 5:22:

Iyan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya nang malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa akin. (ASND)

Katunayan dalawang beses sinulat ni Yahweh ang Sampung Utos dahil nung una, nawasak ni Moises ang mga tapyas ng bato dahil sa kanyang galit sa mga Israelita. 

Basahin natin ang Exodus 34:1:

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo.

Ganundin ang Deuteronomy 10:4:

Isinulat nga ni Yahweh ang sampung utos sa dalawang tapyas ng bato. Ang sampung utos na ito ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy samantalang kayo’y nagkakatipon sa paanan ng bundok. Ang dalawang tapyas ng bato ay ibinigay sa akin ni Yahweh.

Maaring sa puntong ito, sasabihin ng iba, Okay, sige na nga. Ang Diyos na ang nagbigay ng Sampung Utos. Eh ano ngayon? Hindi pa rin ito batas ni Kristo. Tayo ay nasa Bagong Tipan na. Hindi na tayo sumasailalim sa Sampung Utos.

Kaibigan, magugulat ka sa sasabihin ko, pero, alam mo ba na ang Diyos na nakilala sa Lumang Tipan ay ang Diyos na naging Hesus (o Yahshua)?

Pansinin nyo ang John 8:56-58:

56 Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya’y nagalak.”

57 Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, “Wala ka pang limampung taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?”

58 Sumagot si Jesus (o Yahshua), “Pakatandaan ninyo: bago pa ipinanganak si Abraham, ‘Ako ay Ako Na’.” (Ang Dating Bibliya, 1905)

Kung babasahin nyo ng maigi, ang pahayag ni Hesus na “Ako ay Ako Na” ay tumutukoy sa Nilalang na nagpakilala kay Moises at Abraham bilang Diyos!

Heto ang isang katotohanan na hindi alam ng marami: Ang Diyos ng Lumang Tipan ay ang parehong Diyos na nagpakilalang Hesus (o Yahshua) sa Bagong Tipan.

Pansinin ninyo paano ito pinapatunayan ng 1 Corinthians 10:1-4:

Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises. Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. 4 At uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya, dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Dios mula sa Bato. Ang Batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Cristo. (ASND)

Napansin nyo ba iyon kaibigan? Ang sabi sa Bibliya, ang Batong sumama sa mga Israelita ay walang iba kundi si Kristo!

Kung ganun, ang Diyos na nagbigay ng Sampung Utos at nagsulat nito sa dalawang tapyas ng bato ay si Hesukristo (o Yahshua Messiah).

Ayun sa James 4:12:

Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid baga’y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa’t sino ka na humahatol sa iyong kapuwa? (Ang Dating Bibliya, 1905)

Ang sabi dito, iisa lang ang tagapagbigay ng kautusan. Sa Ingles, ang sabi dito ay there’s only one Lawgiver.”

Kaya ganun na lang ang pagtanggol ni Kristo sa mga utos na sya mismo ang nagbigay. Basahin natin sa Matthew 5:17-19:

Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. 18 Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat. 19 Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit.

Marami man ang nagsasabing nawalang bisa na ang Kautusan ng Diyos, hindi nito mababago ang katotohanang ating nabasa. Hindi dahil namatay si Kristo eh wala ng Kautusan tayong susundin. Sa halip, nabasa natin na habang nandito pa ang langit at lupa, ang Kautusan ng Diyos ay mananatili.

Bilang pagtatapos, natunghayan natin ang katotohanan na ang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos ay sadyang magkasama at hindi dapat paghiwalayin. Hindi dapat tayo pumili sa dalawa at isipin kung alin ang mas matimbang sapagkat parehong mahalaga sila.

Sa susunod nating presentasyon, ating tatalakayin ang papel na gagampanan natin at ni Kristo sa proseso ng ating kaligtasan. Kaya, abangan ninyo ang isa pang nakakagulat na mga katotohanan na inyong matututunan sa aming programa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.