Tama ba ang paniniwalang si Kristo Lamang ay Sapat Na?

Kaibigan, marahil narinig mo na ang mga katagang “Christ alone” o si Kristo lamang. Ayun sa turong ito, sapat na ang maniwala kay Yahshua o mas kilalang Hesus. Ginawa na Nya ang lahat para sa atin.

Dahil ginawa na nya ang lahat, wala na tayong dapat gawin. Sa katunayan, dahil sa ginawang sakripisyo ni Yahshua, hinde na kailangang sundin ang mga batas o utos na nasusulat sa Lumang Tipan. 

Dagdag pa nila, “Once saved, always saved” o yung paniniwalang pag tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay ay ligtas ka na at wala ng bagay ang makakapagbago nun.

Kaibigan, totoo nga kaya ang turong “Christ alone?” Maaring ikakagulat mo ito ngunit, kung ating susuriin ang Salita ng Diyos, ang turong ito ay salungat sa paniniwala ng mga tunay na tagasunod ni Kristo.

Kaya sa episode na to, hayaan nyo kaming ibahagi sa inyo ang limang dahilan kung bakit ang aral na si Kristo lamang ay mali at hinde naaayun sa Bibliya.

Introduction

Nakasakay ka na ba or nakakita ka na ba ng eroplano? Sa tingin mo, alin sa dalawang pakpak ng eroplano ang mas importante? 

Nakakatawang tanong, hinde ba? Syempre, parehong importante ang dalawang pakpak. Hinde makakalipad ang eroplano kung nag-iisa lamang ang pakpak nito.

Nakakalungkot isipin ngunit, karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay ganyan mag-isip. Ang inaakala nila ay pwede silang lumipad na nag-iisa lamang ang pakpak.

Sa paanong paraan? Hayaan nyo po akong ipaliwanag ng mas mainam ito.

Sa nakaraang mga presentasyon natin, atin tinalakay ang importansya ng maayos na pagkakaisa ng pananampalataya at mga gawa, grasya at batas ng Diyos, at ang pag-ibig at pagsunod sa Diyos.

Karamihan ng mga Kristiyano, akala nila magkakasalungat ang mga ito. Sa katunayan, kung atin lamang babasahin at intindihin ang bibliya ng maayos, makikita natin na ang mga ito ay sadyang magkakasama.

Ang sakripisyo ni Hesus at ang ating pagsunod sa kanya ay parehong pakpak sa isang eroplano. Hinde natin makakamit ang kaligtasan kung babalewalain natin ang isang pakpak.

Ngayong araw, atin tatatalakayin ang isang popular ngunit maling aral — ang tinatawag na Christ alone or si Cristo lamang.

Ayun sa aral na to, ang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay muli ni Yahshua o mas kilalang HesuKristo ay sapat na upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan.

Hinde na natin kailangang gumawa ng kung anuman. Kasi, ayun sa turo nila, kapag kailangan pa nating gumawa ng mabubuting gawa, eh, parang minamaliit natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo.

Totoo nga ba ito?

Bago tayo magpatuloy, hayaan nyo kaming klaruhin ang isang bagay. Naniniwala kami sa halaga ng sakripisyo ni Yahshua. Kung wala ang kanyang buhay na ibinuwis para sa atin, wala tayong kaligtasan.

Siya lamang ang tanging Tagapamagitan para sa sangkatauhan at Diyos. Naniniwala kami na Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naniniwala kami na walang kaligtasan sa alinmang Pangalan sa ilalim ng kalangitan.

Ngayon at nabanggit na namin iyan, narito ang limang biblikal na dahilan kung bakit hindi tumpak turong “Si Kristo lamang”:

Unang dahilan: Ang kaligtasan ay isang regalo na may kondisyon

Mababasa natin sa Filipos 2:12-13:

12 Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong-pusong pagsunod noong ako’y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako’y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, 13 sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.

Pansinin – sabi nito pagsumikapan ninyo. Ibig sabihin, kailangang magsumikap at para mangyari yun, may mga bagay tayo na dapat gawin. May papel tayong dapat gampanan.

Dagdag pa sa bersikulong ito na ang Diyos ang syang kumikilos sa inyo. Hinde sinasabi dito na ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Ibig sabihin ay ang Diyos ang tumtulong sa atin na gawin ang kanyang kalooban.

Sa ibang pagsasalin ng Bibliya, sabi dito ay dapat “lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig (Ang Dating Bibliya, 1905).” 

Kailangan daw na may takot at panginginig. Bakit? Dahil isa itong seryosong gawain. Hinde ito biro lamang na pwede mong kalimutan at hinde bigyan ng pansin.

Sa Hebreo 12:29, mababasa natin:

Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok.

Sa Hebrews 10:31, mababasa natin Kakila-kilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buháy!

Tunay ngang mapagmahal at maawain ang ating Diyos Ama. Ngunit, hinde ibig sabihin nito ay pwede nating abusuhin ang kanyang kabaitan. 

Pansinin…

I Corinthians 9:27  Nguni’t hinahampas ko ang aking katawan, at aking sinusupil: baka sakaling sa anomang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakuwil.

Kung ganun, kahit pala si Apostol Pablo, na syang apostol para sa mga hentil, ay may kakayahan ding ma-disqualified o mawalan ng pagkakataon na maligtas.

Makikita natin sa mga nabasa natin na totoong ang kaligtasan ay hinde isang bagay na pwede nating makuha sa pamamagitan ng ating mga gawa. 

Ito ay isang libreng regalo mula sa Maykapal. Gayunpaman, kailangan pa din nating matugunan ang mga kondisyon nito.

Pangalawang dahilan: Kailangang magsumikap na gawing sigurado ang iyong kaligtasan

Huwag magpalinlang sa mga huwad na guro ng “once saved, always saved.” Hindi ito itinuturo ng Bibliya. Sa katunayan, sa mga susunod naming mga presentasyon, ipapaliwanag namin kung ano talaga ang kaligtasan.

Sa ngayon, basahin natin ang II Peter 1:10-11:

10 Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo: sapagka’t kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man:

11 Sapagka’t sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at Tagapagligtas na si Jesucristo.

Nabasa nyo po ba kung ano ang nakasaad sa mga bersikulong ito? Ginamit ni Apostol Pedro ang katagang “Kung.” Sabi nya, “Kung” gagawin niyo ito, kung kayo ay mag susumikap, hinde kayo mangatitisod.

Ang katagang “kung” ay nagwawari ng isang kondisyon. Ibig sabihin, maaring ibibigay ni Yahweh na ating Diyos ang kaligtasan sa iyo, ngunit, kung hinde ka magpapatuloy sa iyong pananampalataya, maaring hinde mo makakakamtan ang kaligtasan!

Isa sa mga mapanlinlang na turo na nangyayari ay hindi tayo kailanman magiging matuwid. Si Kristo lang ang matuwid, sabi nila. Kaya’t walang dahilan upang subukan pa natin. Sabagay, ibibigay naman ng Diyos ang righteousness o katuwiran ni Kristo sa mga makasalanan tulad natin. Sabi pa nila, kapag ang Diyos ay tumingin sa atin, hindi Nya nakikita ang isang makasalanang nilalang, ngunit si Kristo na perpekto. 

Ang mga huwad na gurong ito ay tila nalilito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging “matuwid” at pagiging “perpekto.”

Ngunit ano ang sinasabi ng Bibliya? Posible bang maging matuwid — kahit na hindi pa rin tayo perpekto?

Ating pakinggan ang pangatlong dahilan:

Pangatlong dahilan: Ikaw ay inaasahang maging matuwid

1 John 3:7, mababasa natin 

Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya Niya [Si Kristo] na matuwid.

Si Kristo ay parehong matuwid at perpekto. Ngunit para sa ating mga tao, na nabubuhay pa sa laman, hindi tayo maaaring maging perpekto. Ngunit tiyak na maaari tayong maging matuwid. 

Hinde iniisip ni Yahshua na tayo ay magiging perpekto, ngunit inaasahan nyang tayo ay magsusumikap na maging perpekto. Isang bagay na mababasa natin sa Matthew 5:48.

Hinde man tayo magiging perpekto habang tayo ay nasa katawang tao, tayo ay inaasahang maging matuwid.

Ano ang ibig nating sabihin ng “matuwid”? Ano nga ang “katuwiran”? Hayaan natin ang Bibliya na tukuyin ito para sa atin:

Mababasa natin sa Mga Awit 119:172 — Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka’t lahat ng mga utos mo ay katuwiran o sa English, your commandments are righteousness.

Ang katuwiran ay pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na susundin natin ang Kanyang Salita sa pamamagitan ng patnubay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu — udyok ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya.

Pang-apat na dahilan: Ang mga hinde matutuwid ay hinde makakapasok sa kaharian ng Diyos

Mababasa natin sa 1 Corinthians 6:9-11:

9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.

10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.

11 At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni’t nangahugasan na kayo, nguni’t binanal na kayo, nguni’t inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

Kung ang mga Kristiyanong taga-Corinto ay idineklara lamang na “matuwid” sa pamamagitan ni Hesus at hinde sila mismo ang matuwid, bakit binigay pa ang mga babalang ito? 

Makikita natin na kahit tayo ay nahugasan na sa ating mga kasalanan, maari pa rin tayong bumalik sa ating nakaraang mga kasalanan. 

Binalaan din ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano tungkol sa mga nahulog dito:

Mababasa natin sa 2 Pedro 2:20 :

Sapagka’t kung, pagkatapos na sila’y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kay sa nang una.

Maliwanag pa sa sikat ng araw na kahit ikaw ay nakatakas na sa makamundong pamumuhay ay pwede ka pa ring bumalik sa iyong masamang nakaugalian.

Hinde lang yan, sabi pa ng bibliya, magiging mas masahol o mas masama pa ang kahinatnan ng huli kaya sa simula.

Kung ganun, ang panganib ng pagbabalik sa makasalanang pamumuhay ay laging nandyan.

Pansinin ang mga salita ni Yahshua Messiah (o Hesukristo):

John 15:6 – Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya’y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.

Ika-limang dahilan: Kailangan mong palaguin ang iyong pananampalataya

Marami ang nag-aakala na sapat na magkaroon ng pananampalataya. Totoong importante ang pagkakarooon ng faith, ngunit, hinde ito dapat manatiling maliit. Ito ay dapat palakihin at palaguin.

2 Peter 1:5-7 – 5 Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan; at sa kagalingan ay ang kaalaman;

6 At sa kaalaman ay ang pagpipigil; at sa pagpipigil ay ang pagtitiis; at sa pagtitiis ay ang kabanalan;

7 At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid; at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pagibig.

Makikita natin dito ang ang pananampalataya ay ang simula lamang. Kailangang dagdagan ito at hanggang sa makamtan natin ang pag-ibig gaya ng pag-ibig ng ating Ama. Kaya kailangan nating lumago sa ating pananampalataya.

Conclusion

Bilang konklusyon, ang tungkulin ni Kristo at ang tungkulin natin ay parang dalawang pakpak ng isang eroplano. Kailangan mo ang parehong mga pakpak upang lumipad. Hindi ililigtas ni Kristo ang sinumang tumatangging sumunod sa Kanya. 

Hindi mo maaaring ipagtapat na si Kristo ay iyong Tagapagligtas ngunit hinde mo naman pala susundin ang kanyang mga utos.

Upang mas maintindihan mo ang punto ko, bibigyan kita ng isang halintulad.

May isang mayamang ama na nagsabi sa kanyang anak, “Anak, kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti at ikaw ay makapagtatapos na may mataas na karangalan, bibigyan kita ng isang magandang kotse.”

Upang matanggap ng anak ang regalo, kailangan nyang mag-aral ng mabuti. Sa madaling salita, may kondisyon. Libre lang ang regalo pero may naka-akibat itong kondisyon.

Kung makakapagtapos ang anak na may parangal, makukuha nya ang regalo. Kung hinde, hinde nya rin matatanggap ang regalo.

Dapat nating isipin na hinde sapat ang paniniwalang magkakatanggap ng regalo. Dapat pagsikapan ng anak na matugunan nya ang kondisyon.

Sa kabilang banda, kung nagawang makapagtapos na may mataas na pangaral ang anak, matatanggap nya ang regalo. Ngunit, hinde ibig-sabihin nito na natanggap nya ang regalo dahil sa sarili nyang lakas, talino, at abilidad.

Isipin nyo, kahit pa ilang beses pang magtapos sa kolehiyo ang anak at makamtan nya lahat ng pangaral, kung hinde nangako ang ama na bibigyan sya ng regalo, hinde pa rin nya makukuha ito.

Ating unawain na dahil lamang may kondisyon ang regalo, hindi ibig sabihin nito na ang regalo ay hinde na ganun ka-importante.

Ganyan kasi ang iniisip ng karamihan na mga Kristiyano. Akala nila kung may parte pa sila sa proseso sa pagkamit ng kaligtasan, magiging walang bisa ang sakripisyo ni Hesus.

Tandaan natin na ang kaligtasan ay napakahalagang regalo mula sa Diyos. Ang regalong ito ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at pagkakataon na maging parte ng pamilya ng Diyos.

Ito ay libreng regalo ngunit may mga naka-akibat na kondisyon — kondisyon na dapat nating matugunan upang matanggap ang libreng regalo na bigay sa atin ni Yahweh. Hinde ito awtomatikong ibibigay sa sinuman.

Kailangang mapakita nating seryoso tayo at pinapahalagahan natin ang sakripisyong ginawa ni Yahshua sa pamamagitan ng pagganap ng ating parte.

Kaibigan, iyan po ang limang dahilan kung bakit mali ang turong “Si Kristo lamang” o “Christ alone.” Kailangan nating maintindihan ng maigi na hinde sapat ang pananampalataya lamang. Kailangan itong samahan ng mga mabubuting gawa, pagmamahal, at pagsunod.

Yun lamang po at sana ay nakatulong ang presentasyong ito upang maintindihan nyo ang katototohanan sa likod ng turong “Christ alone.”

Ako po si Joshua Infantado na nananalangin na sana lahat tayo ay gabayan ng Ama nating si Yahweh sa lahat ng katotohanan. Hanggang sa muli, Kaibigan!

Leave a Reply