Ano ang Katotohanan Ayun sa Bibliya?

Kaibigan, alam nyo ba kung ano ang katotohanan ayun sa Bibliya? Meron nga ba talagang tinatawag na “absolute truth” o yung katotohanan na kung saan totoo para sa lahat ng mga tao, sa bawat lugar, at sa bawat panahon o sitwasyon?

Nakakalungkot man isipin, pero, dumadami ang mga taong inaakala na ang katotohanan ay nakabase lamang sa paniniwala nila. Para sa mga taong ito, ang katotohanan ay nagbabago depende sa kanilang sitwasyon, panahon, at kultura. 

Naniniwala sila na ang bawat tao ay may sariling katotohanan. Pwedeng ang katotohanan sayo ay hinde katotohanan sa akin. Para sa iba, ang paniniwala ng lahat ng tao ay pantay-pantay, kung kaya, ang katotohanan ay pwedeng magbago. 

Pero, totoo nga bang walang absolute truth? Totoo nga bang ang katotohanan, kahit bagubaguhin pa ito, ay mananatili pa ding katotohanan? Totoo nga bang ang katotohanan ay nakabase lamang sa opinyon at personal na nararamdaman ng isang tao?

Iyan po ang ating tatalakayin sa episode na ito. Samahan nyo po kaming tuklasin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa katotohanan. 

Panimula

Ayun sa isang survey, 64% ng mga tao ay naniniwala na walang “absolute truth”. Para sa kanila, ang katotohanan ay pwede magbago depende sa sitwasyon ng isang tao. Hinde lang yan, kung ang mga kabataan ang tatanungin, 83% sa kanila ay naniniwala na walang absolute truth.

Nakakalungkot, pero, ang katotohanan ay tinuturing na ngayon bilang isang bagay na nararamdaman imbes na isang bagay na natututunanan at di nagbabago. 

Kaya nga, kung tatanungin mo ang iba, naniniwala sila na walang anumang relihiyon ang may hawak ng lahat ng katotohanan. Para sa kanila, ang bawat relihiyon ay pare-pareho lamang, ngunit nagkakaiba sa pagpapahayag ng parehong espirituwal na mensahe. 

Kaya, di na dapat magtaka kung may mga taong nagsasabing mahal nila ang Panginoon at hinde na importante kung paano mo sya sasambahin. Pipiliin lamang nila kung ano ang yung mga turong katanggap tanggap sa kanila at ibabalewala ang iba.

Ang paniniwalang walang absolute truth ay mali. May mga katotohanan na laging totoo kahit saan ka man sa mundo. Ang 2+2 ay 4 kahit sino pa ang iyong tatatungin. Ang Law of Gravity ay absolute truth kahit saan ka man dumako sa mundo.

At heto pa mga kaibigan, naranasan nyo na bang maglakbay sa dagat na gamit ang isang compass? Ang compass na ito ay laging nakaturo sa norte. Kahit anong ikot mo sa compass, ituturo’t ituturo nito ang True North. Iyan ay isang halimbawa ng isang absolute truth.

Ngayon, may dalawa kang pagpililian, ang compass ba ay susundin mo o gagawa ka ng sarili mong bersyon ng katotohanan. Ang compass ay hinde magbabase sa iyong nararamdaman. Hinde ito magbabase sa iyong sitwasyon o paniniwala.

Ang true north ay true north, kahit ano pa man ang nais mong paniwalaan.

Kung ganun, dito pa lang ay makikita na natin na may absolute truth. Dalawang libong taon na ang nakakaraan, nagtanong si Pontius Pilato ng isang napaka-importanteng tanong kay Yahshua or Hesukristo:

Sa John 18:38, mababasa natin ang tanong ni Pilato:

“Ano ba ang katotohanan?”

Sa pagsagot natin sa tanong na ito, gagamitin natin ang ispiritwal na compass sa buhay at iyan ay ang Salita ng Diyos — ang Bibliya. Dito natin makikita ang lahat ng katotohanan na gagabay sa ating paglalakbay habang tayo ay nabubuhay.

Sa araw na ito, nais naming ipamahagi sa inyo ang pitong punto na sinabi ng Bibliya tungkol sa katotohanan.

7 Mga Katotohanan sa Bibliya Tungkol sa Katotohanan

Unang punto: Ang buong mundo ay nalinlang ni Satanas

Kaibigan, di ka ba nagtataka na sa mundo natin ngayon, ang daming mga relihiyon at paniniwala? Hinde lamang yan, kahit sa mundo ng Kristiyanismo, makikita natin ang libo-libong sekta at grupo ng simbahan.

Bakit ang daming mga iba’t-ibang paniniwala ang makikita natin at hinde lang yan, bawat isa ay nagsasabing sila ang may hawak ng katotohanan?

Bakit? Heto ang sagot:

Revelation 12:9:

Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diyablo at Satanas, na nandaraya [o nanlinlang] sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon.

Makikita natin sa bersikulong ito na hinde lamang maliit na porsyento ng mundo ang nilinlang ni Satanas kundi ang buong mundo.

At dagdag pa ni Apostol Juan sa 1 John 5:19:

Alam nating tayo’y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

Kaya, di na tayo dapat magtaka kung bakit ang daming iba’t ibang bersyon ng katotohanan na maririnig mo. Hinde lamang yan. Makikita natin sa ating paligid kung paano ang karamihan ay nagsisinungaling. Maririnig natin ang mga kasinungalingang ito sa mga balita, sa mga dalubhasa, sa mga politiko, at kahit sa mga lider ng mga simbahan.

Hinde maikakaila na hinde lamang sa Pilipinas, Japan, India, China, North Korea, Russia, O United States, kundi sa buong mundo, makikita natin ang mapanlinlang na impluwensya ni Satanas.

Pangalawang punto: ang katotohanan ay kailangang ipakita ng Diyos

Napansin mo ba kaibigan na bilang tao, kaya nating tuklasin ang iba’t-ibang bagay dito sa mundo sa pamamagitan ng siyensya? Meron tayong mga makabagong kagamitan at paraan upang maintindihan natin ang ating kapaligiran.

Ngunit, kahit gaano pa kamoderno ang ating mga kagamitan at teknolohiya, hinde nito kayang tuklasin ang mga spiritual na katotohanan. Hinde kayang ibigay ng siyensa ang dahilan kung bakit tayo nandito. 

Hinde nito kayang ipaliwanag kung saan tayo galing at saan tayo patungo. Hinde nito kayang sabihin sa atin ang tunay na kahulugan ng ating buhay.

Ang mga katotohanang ito ay kailangang ipakita at ipahayag mula sa Panginoon. Itong klaseng katotohanan ay hinde pwedeng manggaling kung saan lang sa halip ito ay dapat manggaling mismo sa Diyos na syang lumikha sa atin.

Ikatlong punto: Ang Panginoon ay ang Diyos ng katotohanan

Basahin natin ang Deuteronomy 32:4:


Siya ang Bato na kanlungan;
matuwid ang lahat ng gawa niya
at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan.
[Siya ay Diyos ng katotohanan] at hindi nagkakasala;
makatarungan siya at maaasahan.

At Bilang isang “Diyos ng katotohanan,” hindi Siya maaaring magsinungaling:

Mababasa natin sa Titus 1:2:

Bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng Diyos na kailanma’y hindi nagsisinungaling.

Hindi lamang iyon, imposible na magsinungaling ang Diyos:

Hebrews 6:18 ay nagsabing:

Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito: ang kanyang pangako at sumpa. Kaya’t tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya.

Kaya kung mayroong salungat sa sinasabi ng tao at sinabi ng Diyos, alam natin kung sino ang dapat paniwalaan:

Mababasa natin sa Romans 3: 4: “Tunay, hayaan ang Diyos na totoo ngunit bawat tao ay sinungaling.”

Ika-apat na punto: Si Yahshua ang kumakatawan sa Katotohanan

Ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Yahshua o mas kilala sa Hesukristo ang syang simbolo ng katotohanan.

Marami ang nagsasabi na sila ang may hawak ng katotohanan o sila ang katotohanan, ngunit ang Bibliya ay malinaw na nagsabi kung sino talaga ang katotohanan.

Mababasa natin sa John 1:14, isang bersikulong tumatalakay sa buhay ni Yahshua:

“Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.”

Walang duda. Si Yahshua ay puspos o puno ng katotohanan. Hinde lang yan, mababasa natin sa John 14:6:

Sumagot si Yahshua (o Jesus), “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Napansin mo ba, kaibigan? Hinde sinabi ni Yahshua na sya ay isa sa mga katotohanan, bagkus, sinabi nya, sya ang katotohanan at wala ng iba. Kaya nga mababasa natin sa Acts 4:12 na kay Yahshua “lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.”

Ika-limang punto: Ang orihinal na Bibliya ay ang Salita ng Diyos

Kung nais mong mahanap ang tunay na katotohanan, dapat tama rin ang lugar na kung saan mo ito hahanapin. 

Para sa atin na tagasunod ng Diyos, alam natin kung saan matutuklasan ang katotohanan at ito ay walang iba kundi ang Bibliya.

Pansinin ang mga talatang ito na mababasa sa John 17:17:

Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo ang katotohanan.

Walang bahid ng pagdududa — ang bibliya ay ang salita ng Diyos at iyon ang katotohanan.

Dagdag pa sa 2 Timothy 3:16:

“Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan.”

Kung ganun, gusto mo magturo ng katotohanan? Sa Bibliya ka bumase at hinde sa turo ng mga tao na pabago-bago, hinde sigurado, at hinde totoo sa lahat ng panahon.

Mababasa din natin sa 1 Thessalonians 2:13:

Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya.

Ang Bibliya ay hinde salita ng tao kundi salita ng Diyos! Hinde ito basta basta gawa lang ng tao. Ito ay gawa ng Diyos!

Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay “hindi maaaring ipawalang-bisa” ayun sa John 10:35. Ibig-sabihin ang salita ng Diyos ay kailanman hinde masisira, datapwat, ito ay mananatiling katotohanan sa walang katapusan. 

Ika-anim na punto: Si Satanas ay galit sa katotohanan.

Ang kabaliktaran ng katotohanan ay kasinungalingan at ang perpektong simbolo ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas.

Mababasa nating sa John 8:44:

Ang diyablo ang inyong ama! At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay-tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya’y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan.

Nakikita nyo na ba kung ano si Satanas? Hinde lang walang katotohanan sa buhay nya kundi tinawag pa syang ama ng kasinungalingan!

At hinde lamang yun mga kaibigan. Sinuman ang pumanig kay Satanas ay mabubuhay din sa kasinungalingan. 

Nagsabi ang Romans 1:25:

Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman!

Kaibigan, huwag na huwag mong ipagpapalit ang katotohanan para sa kasinungalingan kung ayaw mong gawing ama si Satanas.

Ika-pitong punto: Nais ni Yahweh na ang lahat ay magkaroon ng kaalaman sa katotohanan.

Mababasa natin sa 1 Timothy 2:4:

Ibig ng [Panginoon] ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanang ito.

1 Timoteo 2:4 ay nagsabing:

Nais ng [Diyos] na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan.

Nalulungkot ang ating Panginoon sa tuwing naniniwala tayo sa mga kasinungalingan at nalilinlang tayo ng ating kaaway. Parte ng kagustuhan at layunin ng Panginoon ay tayong lahat ay makakaalam sa tunay na katotohanan na naaayun sa Bibliya.

Ang problema, naisin man ni Yahweh na tayo ay turuan ng katotoohanan, hinde lahat ay magpapasailalim sa kanyang turo at mas nanaisin pa nila na malinlang sila kesa sa mamuhay sa ilalim ng katotohanan.

Oo, nais ni Yahweh na malaman natin ang katotohanan, ngunit hinde Nya tayo pipilitin na tanggapin ito. Ang desisyon ay nasa atin pa rin at pinapanalangin ko na lahat tayo ay gawin ang tamang desisyon.

Konklusyon

Ating natutunan ngayong araw na ang katotohanan ay hinde pabago-bago. Hinde ito binabase sa kung ano ang iyong paniniwala. Hindi ito nakasalalay sa ano ang iyong nalalaman, kung saan ka nagmula, kung anong panahon ka namuhay, o anuman ang iyong sitwasyon.

Ang katotohanan ay nakabase sa Bibliya. Pilitin mang baguhin at sirain ni Satanas ang katotohanan, hindi siya kailanman ay mananaig. Ang katotohanan na nirerepresenta ni Yahshua o Hesukristo ay laging magtatagumpay at hinde magbabago kailanman.