Ano ang Kaharian ng Diyos?

Kaibigan, may magandang balita ako para sayo.

Katunayan, ito ang pinaka-magandang balita na maaring marinig mo sa buong buhay mo.

Ang magandang balitang ito na gusto kong ibahagi sa’yo ay ito:

Ang lahat ng mga malalaking problema sa mundo ay malulutas na sa wakas!

Oo, kaibigan! Malulutas na ang lahat ng kasamaan at paghihirap dito sa mundo. Kasama na dito ang giyera at pag-aaway. Wala ng mahihirap. Wala ng magugutom. Wala ng polusyon sa dagat, sa lupa, at sa hangin. At, hinde lang yan, lahat ng uri ng karamdaman ay mawawala kasama na ang COVID-19.

Mahirap ba paniwalaan? Hinde mahirap paniwalaan yan kaibigan kung alam mo at naiintindihan mo kung ano ang tunay ng Ebanghelyo.

Noong huling episode natin, maaalala nyo na Ebanghelyo na tinuro ni Yahshua o mas kilalang Hesukristo ay ang magandang balita ng kaharian ng Diyos.

Pero, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Nakakalungkot na isipin na maraming nalilito kung ano ba talaga ang kaharian ng Diyos. Maaring ibat-ibang kasagutan ang makukuha mo mula sa iba’t ibang tao.

Sapagka’t, kung gusto mong malaman ang katotohanan, hinde na importante kung ano ang sasabihin ng iba. Ang importante ay ang kung ano ang sinasabi ng Bibliya.

Kaya ngayong araw, samahan nyo po kami sa pagtuklas ng kung ano ang tunay at tamang turo ng Bibliya tungkol sa Kaharian ng Diyos.

Bago natin talakayin kung ano ang Kaharian ng Diyos, dapat muna natin malaman kung ano ang hinde Kaharian ng Diyos. 

Una, ang Kaharian ng Diyos ay hinde ang langit o heaven.

Isa ito sa pinakapopular na turo ng karamihan. Sinasabi nila ang kaharian ng Diyos ay ang langit. Ngunit, yan ba talaga ang turo ng Bibliya?

Naalala nyo ba yung turo ni Hesukristo tungkol sa paano dapat tayo manalangin?

Ang sabi nya sa Matthew 6:9-10:

Manalangin nga kayo tulad nito:

‘Ama naming nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.’Dumating nawa ang iyong kaharian…”

Marami ang nakakaalam ng panalanging ito kaso marami din ang hinde lubusang naintindihan ang panalangin ni Yahshua or Hesus.

Sabi nya, “Dumating nawa ang iyong kaharian.”

Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig-sabihin ay ang kaharian ang darating dito sa lupa. Hinde sinabi ni Kristo na tayo ang aakyat sa langit.

Mababasa din natin sa Daniel 7:27:

Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay [kanino?] sa mga hinirang ng Kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian.”

At heto pa sa Revelation 11:15:

At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi,

“Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon

    at ng kanyang Cristo,

at siya’y maghahari magpakailanpaman.”

Ating mababasa sa mga bersikulong ito na ang mga kaharian dito sa lupa ay magiging kaharian ng Diyos! Kung ganun, dahil nasa lupa ang mga kahariang ito, makikita natin na dito sa lupa itataguyod ang kaharian ng Diyos.

Dapat din nating malaman na ang kaharian ng Diyos ay hinde ang simbahan o iglesia.

Mababasa natin sa John 3:3:

Sumagot sa kanya si Yahshua [Jesus], “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ‘Malibang ang isang tao’y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.’”

Ipanganak na muli? Ito ay ang pagiging born again. Sabi ni Yahshua, dapat ikaw ay maging born again o ipinanganak muli upang makita mo ang kaharian ng Diyos.

Ang problema po mga kaibigan ay akala ng karamihan ay ang pagiging born again ay ang pagbabagong buhay ng isang tao.

Ngunit, yan po ba talaga ang turo ng Bibliya? Paano isinalarawan ni Yahshua ang isang taong born again?

Mababasa natin sa verses 5-6, 8:

Sumagot si Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.

Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu.

Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. [Pansinin nyo ng mabuti] Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu.

Ang katanungan po: isa ka na bang espiritu? Ikaw ba ay tulad ng hangin? Malinaw pa sa sikat ng araw ang sagot. Ikaw ay isang pisikal na tao at hinde espiritu. 

Ayun kay Yahshua ang taong born again ay Espiritu at dahil ikaw ay pisikal at inde espiritu, ikaw ay hinde pa na-born again. Dagdag pa ni Yahshua, ang mga taong na-born again lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos.

Kung ganun, ang simbahan na binubuo ng mga mortal at pisikal na tao ay hinde pwedeng tawaging kaharian ng Diyos.

Mayroon din akong narinig na may mga taong nagsasabing ang British Empire ang kaharian ng Diyos.

Ito po ay napakalayong turo sa Bibliya sapagkat ang British Empire ay nagtapos na noong June 30, 1997, nang kanilang isinuko ang Hong Kong sa China.

Pano naman yung mga pastor o pari na nagsasabing ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin?

Maganda pakinggan pero mali naman sa paningin ng ating Panginoon.

Naisip nyo po ba kung gaano kataliwas ito sa turo ng Bibliya? Kung ating pagbabasehan ang Bibliya, ang tao ang papasok sa Kaharian ng Diyos hinde ang Kaharian ng Diyos ang papasok sa ating puso! Binaliktad ng tao ang turo ng Bibliya.

Pero, maaring sasabihin nyo, “Hinde bat si Yahshua o Hesukristo na mismo ang nagsabi sa Luke 17:21:

“Sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo.”

Sa unang tingin, masasabi natin na (ang) kaharian ay pwedeng sabihin na nasa puso natin. Pero, yun ba talaga ang ibig-sabihin ni Yahshua?

Pansinin ninyo ang buong kaganapan:

Basahin natin simula verse 20 hanggang 21:

Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, “Walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring magsasabing ‘Narito na!’ o ‘Naroon!’ Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo.”

Sino ang kaharap at kausap ni Yahshua? Ang mga Pariseo, ang parehong grupo ng mga taong tinawag ni Yahshua na hipokrito, sinungaling, mapanghusga, at mapagmataas na mga tao.

Kung ganun, tama ba na sabihing ang kaharian ng Diyos ay nasa puso nila? Malinaw na ang sagot ay hindi.

Nakakalungkot pero ang English at Filipino translations ng mga bersikulong ito ay mali. Kung iyong susuriin ang Greek words na gamit dito, imbis na “ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo,” ang tamang translation ay dapat, “ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna nyo.”

Dahil si Hesus o Yahshua ay ang hari ng Kaharian ng Diyos, sinasabi nya sa mga Pariseo na ang kaharian ay nasa harap na nila! Yun ang nais ibig-sabihin ni Kristo sa kanyang pakikipagusap sa mga Pariseo.

Kung ganun, alam na natin na ang kaharian ng Diyos ay hinde ang langit, hinde ang simbahan, hinde ang British Empire, at lalong hinde ang nasa puso natin.

Kung ganun, ano ang Kaharian ng Diyos?

May apat na elemento ang bumubuo sa Kaharian ng Diyos. Ang apat na elementong ito ay ang Hari, mga taong nasasakupan, ang teritoryo, at ang batas. Kung mawawala kahit isa sa mga elementong eto, ang Kaharian ay di mabubuo.

Kailangan nating maintindihan na ang kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian na itatatag dito sa lupa kasabay ng pagbalik ng ating Tagapagligtas.

Sa isang propesiya na binigay ni Daniel, makikita natin kung paano ang mga kaharian dito sa lupa ay papalitan ng kaharian ng Diyos.

Sa Daniel 2, mababasa natin si Nebucadnezar ay nagkaroon ng masamang panaginip. Ang verse 31-35 ay nagsabi:

“Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto, at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig.”

Puno ng hiwaga ang panaginip na ito. Ngunit, sa pagdaan ng mga taon, ang propesiyang ito ay mas naging malinaw na.

Ang ulong lantay ng ginto ay ang Chaldean o Babylonian Empire.

Ang pilak na dibdib at braso ay ang Medo-Persian Empire.

Ang tansong tiyan at hita ay ang Greco-Macedonian Empire.

Ang binting bakal ay ang Roman Empire. Ang dalawang binti ay nagrerepresenta sa Roman Empire na nahati sa dalawa kung saan ang mga kapitolyo nila ay ang Rome at Constantinople.

Ang mga paa naman na may halong bakal at putik ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Roman Empire sa panahon ng katapusan.

Mababasa natin na may batong natipak sa bundok at ito ay bumagsak sa rebulto at nadurog ito. Ang buong rebulto ay nawasak ngunit ang batong sumira nito ay lumaki ng husto hanggang napuno ang buong mundo!

Heto pa ang dagdag na pagpapahayag ni Daniel sa verse 44-45:

Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya’t hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito.”

Mababasa natin na ang tipak na bato ay ang kaharian ng Diyos na kung saan sisirain nya lahat ng kaharian ng tao upang sa ganun ang kaharian ng Diyos ang syang maghahari sa buong mundo!

Nakikita nyo na po ba ang katotohanan? Ang kaharian ng Diyos ay dito sa lupa itataguyod at hinde ito isang kathang isip lang o mananatili sa kanino mang puso.

Literal at totoong magkakaroon ng Kaharian dito sa lupa na hinde kailanman masisira at mapapalitan ng ano mang kaharian.

Sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo o Yahshua, hinde na sya isang sanggol na pinanganak sa sabsaban ngunit isa na syang makapanghayarihang Hari na sasakupin ang buong mundo!

Katunayan pa nyan, heto ang sabi ni Yahshua sa John 18:37 ng tanungin sya ni Pilato kung sya ba’y isang hari.

Sumagot si Jesus o Yahshua, [at nais kong inyong pansinin ng mabuti ang sasabihin niya] “Ikaw na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.”

Maraming tao ang nakakalimot na si Yahshua ay isang literal na Hari at inde lamang isang ordinaryong hari, pero sya ay ang Hari ng mga hari at ang nag-iisang perpektong Lider na kayang solusyunan ang lahat ng problema sa mundo!

Pansinin nyo ang Isaiah 9:6-7:

Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin.

    Ibibigay sa kanya ang [alin?] pamamahala;

at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo,

    Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama,

    Prinsipe ng Kapayapaan.

7 Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan

    at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian.

Itatatag niya ito at pamamahalaan

    na may katarungan at katuwiran

    mula ngayon at magpakailanman.

Isasagawa ito ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat.

Mababasa natin kung paano ang propesiyang ito ay natupad sa Luke 1:31-33:

31 Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Yahshua. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan.”

Simula pa lang nung una, si Yahshua ay pinanganak na Hari ay sya ang maghahari sa lahat ng kaharian sa buong daigdig.

Mababasa natin sa Acts 3:21:

Siya’y [tumutukoy kay Yahshua]  dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una.

Si Yahshua ay nasa langit ngayon pero darating ang panahon na sya ay bababa sa lupa upang mamuno at magtatag ng Kaharian ng Diyos.

Alam nyo ba kung bakit napakagandang balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Dahil ito ang magbabago sa buong mundo. Heto ang pitong pagbabagong magaganap sa paghahari ni Yahshua.

Una: ang mga bansa ay tuturuan ng mga batas at paraan ng Diyos:

Micah 4:2: 

Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila,

“Halikayo, tayo na sa bundok ni Yahweh,

    sa templo ng Diyos ni Jacob,

upang malaman natin ang nais niyang gawin natin

    at matuto tayong lumakad sa kanyang landas.

Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan,

    at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh.”

Pangalawa: Bibigyan ang mga tao ng panibagong puso at espiritu:

Ezekiel 11:19-20

Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos.

Pangatlo: Kahit ang mga mababangis na hayop ay magiging maamo:

Isaiah 11:6

Maninirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,

    mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing,

magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon,

    at ang mag-aalaga sa kanila’y isang batang paslit.

Pang-apat: Wala ng away at giyera. Magkakaroon na ng pandaigdigan kapayapaan:

Micah 4:3-4

Siya ang mamamagitan sa mga bansa,

    at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi.

Kaya’t gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak,

    at karit naman ang kanilang mga sibat.

Mga bansa’y di na mag-aaway,

    at sa pakikidigma’y di na magsasanay.

4 Sa halip, bawat tao’y mamumuhay nang payapa

    sa kanyang ubasan at mga puno ng igos.

Wala nang babagabag sa kanila,

    sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat.

Dagdag pa sa Isaiah 11:9:

Walang mananakit o mamiminsala

    sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala;

sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh,

    kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig.

Ika-lima: Ang mga disyerto ay magiging produktibong lupain.

Isaiah 35:6-7

Ang mga pilay ay lulundag na parang usa,

    aawit sa galak ang mga pipi.

Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig,

    at dadaloy sa disyerto ang mga batis.

7 Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa,

    sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig.

Ang dating tirahan ng mga asong-gubat,

    ay tutubuan ng tambo at talahib.

Ika-anim: Ang kahirapan ay malulutas; ang masaganang ani at agrikultura ay mararanasan

Sinabi rin ni Yahweh, “Darating ang panahon,

    mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas;

    at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak.

Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak,

    at masaganang aagos sa mga burol.

14 Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan.

    Itatayo nilang muli ang kanilang mga lunsod na nawasak, at doon sila maninirahan.

Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila’y iinom ng alak.

    Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon.

Dagdag pa sa Ezekiel 34:26-27:

26 Pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin. At pauulanin ko sa kapanahunan. Sila’y pauulanan ko ng pagpapala. 27 Mamumunga ang mga punongkahoy sa kabukiran. Mag-aani sila nang sagana buhat sa kanilang lupain at sila’y mamumuhay doon nang panatag. At kung mapalaya ko na sila mula sa umaalipin sa kanila, makikilala nilang ako si Yahweh.

Ika-pito: Lahat ng mga karamdaman, sakit, at abnormalidad ay gagaling.

Isaiah 35:5-6:

Ang mga bulag ay makakakita,

    at makakarinig ang mga bingi.

6 Ang mga pilay ay lulundag na parang usa,

    aawit sa galak ang mga pipi.

Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig,

    at dadaloy sa disyerto ang mga batis.

Conclusion:

Ang Kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian – na may nag-iisang Hari, taong sakop, teritoryo, at mga batas. Hindi ito ang langit, ang Simbahan, o ang British Empire. Hindi ito isang ideya lamang, o isang masarap na pakiramdam sa mga puso natin.

Ang Kaharian ng Diyos ay ang marilag, makapangyarihan, pandaigdigang pamumuno ni Yahshua at ng kanyang mga tapat at immortal na mga alagad. 

Kung nais mong maging bahagi ng Kahariang ito, dapat mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ito’y nangangahulugan ng pagbabago – isang 180-degree na pagliko mula sa kasalanan tungo sa kabutihan. 

Nangangahulugan ito ng pagsuko ng sariling kagustuhan. Ito ay ang pagbibigay ng iyong buong katapatan sa pamamahala ng Diyos at ni Yahshua sa ating buhay.

Ang lahat ng kahirapan at kalungkutan dito sa mundo ay mawawala at magiging parte na lang ng nakaraan. At ito ay mangyayari sa pagbalik ng ating Tagapagligtas na si Yahshua at ang pagtatag ng Kaharian ng Diyos!

At yun po ang pinakamagandang balita na maaring marinig ng buong sanlibutan!