Ang Nakakagulat na katotohanan tungkol sa Unconditional Love

Kaibigan!

Naniniwala ka ba sa tinatawag na “unconditional love”? Marahil narinig mo na to sa mga kanta, tula, pelikula, at mga iba’t-ibang literatura.

Ngunit, matanong po kita, totoo bang merong unconditional love o yung pagmamahal na walang kondisyon? Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito?

Halina’t tuklasin natin ang katotoohan tungkol sa unconditional love mula mismo sa banal na Aklat, ang Bibliya.

Ano ang ibig-sabihin ng “unconditional love”?

Una sa lahat, ating alamin kung ano ang ibig-sabihin ng unconditional love. 

Ang unconditional love ay iyong pag-ibig na walang anumang kondisyon. Ito yung pag-ibig na kung saan kahit anong gawin ng taong mahal mo ay hinde magbabago ang iyong pagtingin sa kanya. Pipiliin at pipiliin mo pa ding mahalin sya kahit ano pang mangyari.

Magandang pakinggan, hinde ba? Ngunit, pano kung ang taong mahal mo ay naging masama? Yung taong mahal mo ay nananakit sya ng bata, isa syang terorista, isa syang rapist, sinusuway nya ang batas, hinde nakikinig sa mabuting payo — mamahalin mo pa rin ba sya? Pababayaan mo lang ba ang taong yun na manakit ng iba dahil mahal mo sya?

Kung ang unconditional love ang papasagutin mo, ang sagot ay “oo.” 

Mamahalin mo sya kahit sino pa man sya — kahit gaano pa kasama ang kanyang ugali, kahit na wala kang nakikitang anumang bahid ng pagsisisi sa mga masamang ginawa nya. 

Ang unconditional love ay hinde nagbibigay ng anumang restrictions, demands, at requirements. Basta lang iibigin mo ang isang tao na walang anumang expectations mula sa kanya.

Pag-ibig na walang kondisyon laban sa pag-ibig na buo

Bago natin ituloy ang programang ito, nais muna naming maging malinaw sa aming manunuod, baka sakaling bigyan ng maling kahulugan ang aming turo. 

Hinde kami naniniwala sa unconditional love, pero naniniwala kami sa “wholehearted love” o “buong pusong pag-mamahal.” 

Ang wholehearted love ay ang malayang pagbibigay ng iyong pag-ibig na hinde humihingi ng anumang kapalit. Ang pag-ibig na ito ang pagmamahal na higit pa sa ano ang patas. Ang pagiging mapagpasensya, mabait, at mapagpatawad sa mga kahinaan at pagkakamali ng mga tao — iyan ang wholehearted love.

Pansinin ang itinuro ni Cristo:

Matthew 5:44:

“Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo.”

Totoo na nasa atin ang desisyon na magmahal ngunit meron din tayong desisyon kung ating pahihintulutan ang iba upang tayo’y patuloy na saktan, pagsamantalahan, at usigin.

Ang walang kondisyon na pag-ibig ay iba dito. Ang nangyayari sa walang kondisyong pag-ibig ay ang pagsasawalang bahala ng pagiging mapang-abuso ng iba. Kapag sa isang relasyon, pinabayaan mo ang ibang tao na abusuhin ka ng matagal, diyan na papasok ang maraming problema.

Ngayong araw na ito, inaaanyayahan ko kayo na suriin ang sampung katotohanan tungkol sa “unconditional love.”

Unang katotohanan: “Ang walang kondisyong pag-ibig” ay hinde nagmula sa Bibliya.

Alam nyo ba na ang salitang “unconditional love” ay isang katagang nilikya ng isang Alemang psychoanalyst noong 1934. Ang pangalan nya ay Erich Fromm.

Si Erich Fromm ay kilala bilang isang taong hinde naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Ayun sa kanya, imbes maniwala tayo sa Diyos, dapat maniwala tayo sa sarili. Para sa kanya ang unconditional love ay isang uri ng pag-ibig na tanging mga ina lamang ang makakapag-bigay.

Dahil dito, ginamit ng mga tao ang konsepto ng unconditional love upang bigyang katwiran ang sexual revolution nuong 1960s na nagtataguyod ng immoralidad.

Kung ganun, ang unconditional love ay isang konsepto na pinakilala ng mga tao at hinde ng Diyos. 

Pangalawang katotohanan: Sa isang relasyon, merong mga expectations na dapat magampanan

Ang walang kondisyong pag-ibig ay hindi makatotohanan. Kung iisipin nyo ng mabuti, ang ganitong pag-ibig ay nagbibigay daan para sa walang katapusang paghihirap. Hinde pwedeng sa isang relasyon ay isang tao lamang ang nagmamahal. 

Ayun sa Romans 13:10:

Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang katuparan ng Kautusan.

Makikita natin na ang tunay na pag-ibig ay nakakabuti at hinde nakakasama sa atin. Ngunit ang unconditional love ay nagdudulot ng pasakit at paghihirap.

Ikatlong katotohanan: Ang unconditional love ay isang mapanganib na konsepto

Ang unconditional love ay nagiging mapanganib dahil ang taong nagmamahal ng walang kondisyon ay maaring maabuso. Hinde lamang yan, kundi, marami sa mga taong nagmamahal ng walang kondisyon ay hinahayaan nila ang kanilang sarili na maapi, masaktan, at mapabayaan. Hinde nila iniisip na maaring ikamamatay nila ang pagpapanatili sa isang abusadong relasyon. Nabubulag ng unconditional love ang isang tao at nababaluktot nito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.

Ika-apat na katotohanan: Ang ating kasalanan ay maglalayo sa atin sa Diyos

Nasubukan mo bang manalangin sa Diyos ngunit parang ang iyong mga panalangin ay hinde nya naririnig?

Maaaring ito ang dahilan. Mababasa natin sa Isaiah 59:1-2:

Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka; siya’y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. [Kung hinde sya bingi, bakit parang hinde nya tayo naririnig? Heto ang sagot] Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita, at hindi niya kayo marinig.

Ang kasalanan ay isang napakalaking isyu para sa ating Panginoon. Ito ay napakaseryosong usapin para sa kanya. Sa tuwing tayo’y nagkakasala, naaapektuhan nito ang ating relasyon sa Panginoon.

Kung ganun, ano dapat ang ating gagawin?

Isaias 55: 6-7 ay nagsabing:

Hanapin mo si Yahweh habang siya’y matatagpuan,

    manalangin ka sa kanya habang siya’y malapit pa.

7 Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama,

    at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko.

Sila’y dapat manumbalik, at lumapit kay Yahweh upang kahabagan;

    at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran.

Kung ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang kondisyon, hindi mahalaga sa Kanya kahit na nagkakasala tayo o hindi. Ngunit nabasa natin na mahalaga sa ating Diyos na ating talikuran ang ating kasalanan at tahakin ang tamang landas.

Ika-limang katotohanan: Ang Diyos ay ang siyang unang gumawa ng hakbang upang magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. 

Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, sya na mismo ang gumawa ng paraan upang tayo’y tawagin sa kanyang pamilya. Mahal niya tayo kahit na tayo ay nasa ating kasalanan, ngunit ayaw Niyang manatili tayo sa ating kasalanan.

Ang sabi sa John 4:19 – Tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin.

Dagdag pa ng Romans 5:8:

Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.

Kahit nuong makasalanan pa tayo, kahit nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, namatay na si Yahshua o Hesukristo para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.

Ika-anim na katotohanan: Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-sunod sa kanya.

Marami ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos, pero ang kanilang mga gawa naman ay taliwas naman sa kanilang sinasabi. Hinde tugma ang kanilang salita sa kanilang gawa.

Para sa ating Panginoon, hinde sapat ang salita lamang. Dapat ang ating pananampalataya ay may kaakibat na gawa. Mababasa natin sa John 14:15 at 21: 

“Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos… Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.”

Nakikita nyo na ba kung paano may kondisyon ang Panginoon sa ating relasyon sa kanya? Para sa Diyos, kung tunay mo syang iniibig, hinde ka magaatubiling gagawin ang gusto nya para sa buhay mo.

Sabi pa ng I John 5:3 – “Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos.”

Kung tunay mong iniibig ang Diyos, hinde magiging pabigat para sayo ang pagsunod ng kanyang mga utos.

Ika-pitong katotohanan: Kung totoo ang pag-ibig na walang kondisyon, ang lahat ay maliligtas, kasama na si Satanas at ang kanyang mga demonyo.

Basahin natin ang isa sa pinakapopular na versikulo sa Bibliya ang John 3:16:

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Habang nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, hindi lahat ay magsisisi at hindi lahat ay maniniwala. Sabi pa sa verse na ating nabasa, ang maliligtas lamang ay iyong mga sumasampalataya sa Diyos. Isa itong maliwag na turo kung saan nagsasabing may mga kondisyon tayong dapat matupad sa ating relasyon sa Panginoon.

Heto pa po. Basahin natin ang Matthew 7:21-23:

“Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba’t sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23 Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”

Sa tingin nyo ba ito ay sumusuporta sa konsepto ng unconditional love? Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang kasagutan ay hinde. Ang bibliya ay nagsasabing may kondisyon tayong dapat tuparin.

Ika-walong na katotohanan: Kung totoo ang unconditional love, wala sanang mamamatay sa impyerno.

Basihin natin ang Hebrews 10:26-27:

Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. 27 Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakila-kilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos!

Dagdag pa ng Pahayag o Revelation 21:8:

Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling—ang magiging bahagi nila’y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”

Ika-siyam na katotohanan: Ang pag-ibig ay hindi lamang puro salita, kundi dapat may gawa.

Eto ang sabi ng I John 3:18:

Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa.

Isipin mo to, aking kaibigan. Paano kung ang isang lalaki, sa araw araw na pagsasama nila ng kanyang asawa ay laging nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at matatag na katapatan, ngunit tuwing gabi naman ay andun sya natutulog kasama ang ibang mga babae?

Mabilis nating masasabi na ang pag-ibig ng lalaki ay huwad — hinde totoo. Bakit? Kasi sa isang pagsasama ng mag-asawa, kaakibat na nito ang pagiging tapat at hinde pagkakaroon ng sinumang kahati ng kanyang pag-ibig.

Pinapatunay lamang nito na ang pag-ibig ay merong nakalaan kondisyon na dapat sundin ng parehong nagmamahalan kung gusto nilang magtagal pa ang kanilang pagsasama.

Ika-sampung katotohanan: Ang nais ng Diyos ay ang ating katapatan

Totoong lahat tayo ay makasalanan. Ngunit, tinanggap pa din tayo ng ating Ama basta ba’y tayo ay tapat sa kanya at handa tayong magsisi at magbago mula sa ating mga kasalanan.

Heto ang sabi ng I john 1:8-9:

Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.

Makikita natin na basta ba’y tayo ay nagsusumikap na talikuran ang ating kasalanan at laging sundin ang utos ng Diyos, mananatili tayong malapit at masaya sa ating relasyon sa Kanya.

Konklusyon

Makikita natin na ang unconditional love ay hinde naaayun sa turo ng Bibliya. Ang tunay na pagmamahalan ay merong mga kondisyon na dapat sundin at matupad. Kung walang kondisyon sa isang relasyon, pwedeng magkaroon ng pag-aabuso, pagpapasakit, at paghihirap sa pagitan ng dalawang nagmamahalan.

Tandaan natin ang grace of God o ang kanyang grasya ay hinde nangangahulugan na pwede na natin abusuhin ang kanyang pagmamahal. Oo, tama, mahal tayo ng Diyos at walang sinuman ang makakahigit pa sa kanyang pag-ibig. Ngunit, naglaan din ng kondisyon ang Panginoon na dapat nating sundin kung gusto nating manatili ang ating malapit na relasyon sa Kanya.

Huwag na huwag nating aabusuhin ang pagmamahal at ang grace of God sapagkat sa huli, ang sarili lamang natin ang ating sinasaktan at ito’y ikakapahamak natin. 

Sa halip, gawin natin ang nais ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang pagsunod sa kanya ay hinde lamang makakabuti sa atin, kundi ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan.