Ang Kalendaryo ng Bibliya: Ano Ang Tamang Pagsukat ng Oras?

Sa blog na ito, pag-aralan natin ang tamang pagsukat ng oras sa pamamagitan ng pagtuklas ng kalendaryo na nakabase sa Bibliya.

Kaibigan, alam nyo ba na mayroong humigit kumulang apatnapu or 40 calendars ang kasalukuyang ginagamit ngayon sa buong mundo? Sa sobrang dami ng mga kalendaryo, naisip mo ba kung alin dito ang tama? Natanong mo ba kung paano dapat natin sukatin ang oras at panahon?

Kaylan nga ba dapat magsimula ang isang araw, ang isang linggo, ang isang buwan, o ang isang taon?

Nakakagulat man malaman pero, alam mo ba na may nag-iisang tamang kalendaryo o yung paraan ng pagtakda ng oras at panahon na naaayun sa Bibliya?

Ngayong araw, samahan nyo po kami ulit sa isa na namang nakakamanghang pagtuklas ng mga katotohanan sa Bibliya. Sa video na ito, hayaan nyo po akong ibahagi sa inyo ang tamang pagsukat ng oras ayun sa Bibliya.

Kaibigan, sa paghahanap natin ng katotohanan, iisa lamang ang ating tunay na matatakbuhan. Iyon ay ang Bibliya.

Ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh ang syang Tagapaglikha. Nilikha nya hindi lamang ang mga bagay na nakikita natin, pati na ang mga bagay na di natin nakikita. Kasama na riyan ang panahon at oras.

Sa Genesis 1:14, 16, mababasa natin:

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan… Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 

Sa makatuwid, si Yahweh lamang ang siyang pinal na otoridad kung nais natin malaman kung paano talaga dapat natin isukat at itakda ang oras. Isang malaking kagalakan para sa atin na pwede nating puntahan ang salita ng Diyos upang malaman natin ang katotohanan hinggil sa tamang oras at kalendaryo.

Sa bidyong ito, ating talakayin ang tamang pagtakda ng araw, linggo, buwan, at taon.

Una, paano dapat natin itakda ang araw? Kaylan ba nagtatapos at nagsisimula ang araw. Kung titingnan natin ang popular na paraan ng pagtatakda ng araw dito sa ating mundo, makikita natin na ang isang araw ay nagsisimula sa hatinggabi.

Ngunit, kung iisipin mo ng maigi, paano mo masasabi na nagbago ang araw kung di naman nagbago ang nakikita natin? Sa hating gabi, di naman lumiwanag. Datapwat, madilim pa din. Kung ganun, may mali sa pupolar na pagsisimula ng araw.

Kung ating pagbabasihan ang Bibliya, ang isang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw o sunset. 

Pansinin natin ang Genesis 1:5:

Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

Sa kabuuan ng Genesis 1, makikita natin na laging inuuna ang pagbanggit ng gabi at pagkatapos ay ang araw. Nagpapakita ito na ang araw ay laging nagsisimula sa pagsapit ng gabi.

Basahin din natin ang Leviticus 23:32:

Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayong magtatrabaho mula sa gabi ng ikasiyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon.

Ayun sa mga talatang ito, makikita natin na ang araw ay dapat nagsisimula sa paglubog ng araw o sa gabi. Halimbawa ay ang Sabbath Day o yung araw ng pagpapahinga. Ito ay nagsisimula sa paglubog ng araw tuwing Biyernes at nagtatapos ito sa paglubog ng araw tuwing Sabado.

Dumako naman tayo sa linggo. Kaylan ba nagsisimula ang isang week o linggo.

Alam nyo kaibigan, kakaiba ang linggo kasi hindi ito basta basta malalaman ng tao. Pwede kasing hatiin ang isang buwan ng tiglilimang araw o kaya, tigsasampung araw sa isang linggo. Ngunit, paano nga ba naging pitong araw sa isang linggo?

Ang bagay na ito ay hindi nadiskubre ng tao sa pagtingala sa langit at pagsubaybay sa galaw ng mga bituin at buwan. Ang seven-day week ay isang bagay na ipinakita mismo ng ating Panginoon.

Sa simula pa lang sa Genesis, nakita na natin agad na may pitong araw sa isang linggo. Nilikha ng Diyos ang mga bagay bagay sa loob ng anim na araw at sa ika-pitong araw, sya ay nagpahinga. Mababasa natin sa Genesis 2:1-3:

Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. 2 Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw, at siya’y nagpahinga sa ikapitong araw. 3 Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat.

Ang isang linggo ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng Sabado. Pagsapit ng bandang alas-sais ng gabi dito sa Pilipinas, sa sunset ng Sabado, iyon ay ang simula na ng bagong linggo. Sa makatuwid, ang unang araw ay ang linggo, susundan ng lunes, martes, hanggang sa umabot ulit ng Sabado, ang huli at ang ika-pitong araw.

Pag-usapan naman natin ang month o buwan. Ang isang buwan ay tipikal na may 28 to 31 days. Ang salitang  month ay nanggaling sa salitang “moon.” Kaya, sa ating wika, tama lang na tawagin itong buwan.

Ayun sa Bibliya, ang isang buwan ay nagsisimula sa New Moon. Mababasa natin sa Isaiah 66:23:

Tuwing Araw ng Pamamahinga at Pista ng Bagong Buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin,” ang sabi ni Yahweh.

Medyo malabo ang pagkakasalin sa wikang Filipino, pero kung babasahin natin sa English:

And it shall come to pass that from one New Moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before Me,” says the LORD.

Kung ganun, ang buwan ay nagsisimula tuwing New Moon. Sa astronomy, ang new moon ay nangyayari tuwing nagkakalinya o nagkakahanay ang mundo, buwan, at araw. Kaya nga, tuwing new moon, di natin nakikita ang buwan sapagkat ito ay nasa pagitan ng araw at ng ating mundo.

Ang Gregorian Calendar na syang ginagamit ng karamihan ay hindi nakabase sa new moon. Kaya, makikita natin na ang buwan sa karaniwang kalendaryo ay pwede magsimula sa kahit anong araw at hindi ito dedepende kung kaylan mangyayari ang new moon.

Sa kabilang banda naman, ang kalendaryo ng ating Diyos ay nagsisimula tuwing new moon.

Tapos na natin talakayin kung kaylan nagsisimula ang araw, linggo, at buwan. Ngayon naman ay ang taon.

Alam natin na ang New Year o ang bagong taon ay nangyayari tuwing January 1. Ngunit, alam mo ba na taliwas ito sa kalendaryo ng Diyos? Isipin mo ito kaibigan, ang kalendaryong ginagamit ng mundo ay sinisimulan ang taon tuwing taglamig o winter kung saan karamihan ng mga halaman ay patay at walang buhay.

Ngunit sa Bibliya, ang taon ay nagsisimula sa tagsibol o spring. Ito ay ang panahon kung kailan nagsisimula ulit ang pagkabuhay ng mga halaman. Hindi bat mas maganda kung ang taon ay magsisimula sa tagsibol at hindi sa taglamig? Kung ang Diyos ang iyong tatanungin, panigurado ang sagot ay oo.

Ngayon, ang tanong ay “Paano mo malalaman kung kailan sa tagsibol at sisimulan ang taon?” Kailangan mo malaman kung kailan ang Spring Equinox. Ang equinox ay nangangahulugang “equal night.” Ito yung araw sa loob ng isang taon kung kailan ang haba ng gabi at araw ay halos magkapantay. Sa western hemisphere ang spring equinox ay tipikal na pumapatak tuwing March 20.

Para malaman kung kailan ang bagong taon, kailangan mo lang hanapin ang unang new moon sa o pagkatapos ng spring equinox. Hindi pwedeng magsimula ang taon bago ang spring equinox. Dapat, ito ay pagkatapos. Kaya, hanapin mo ang new moon on or after the spring equinox.

Sa Bibliya, ang unang buwan ay hindi tinatawag na January kundi ito ay tinatawag na Abib. Heto ang mababasa natin sa Exodus 13:4:

Umalis kayo ng Egipto sa araw na ito ng unang buwan ng Abib.

Dagdag pa ng Exodus 12:2:

Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo.

Kung ganun, ang unang buwan ay hindi January tuwing taglamig, kundi sa Abib na nangyayari sa tuwing tagsibol.

Sa ating pag-aaral sa mga kalendaryo, maaari ko na ding banggitin ang isang mabilis na pag-aaral sa kasaysayan. Ayun sa history, ang mga Hudyo o Jews ay napunta sa Babylon noong sixth century BC. Sa panahong iyon, si profeta Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging maipluwensyang matatalinong tao sa kaharian ng Babylon at kalaunan, sa kaharian ng Persia. Dahil sa talinong binigay ng Panginoon kina Daniel, nabiyayaan ang Babylon at Persia ng isang napakagaling na kalendaryo.

Sa katunayan, ayun sa mga eksperto, ang kalendaryo ng Babylon at Persia ay dalawa sa kinikilalang pinaka-accurate na kalendaryo sa kasaysayan. At alam nyo ba kung bakit? Dahil ang kalendaryo nila ay hango sa kalendaryo ng mga Hebrew — ang parehong kalendaryo na binigay ng Panginoon.

Noong una, may isang kalendaryo na perpekto kung saan ang taon ay may 360 days sa isang taon, 30 days sa isang buwan, at 24 hours sa isang araw. Isang kalendaryo na walang anumang butal. Sakto sa bilang. Ngunit, dahil sa mga astronomical events, nagbago ang haba ng araw at naging dahilan upang magbago din ang haba ng buwan at taon.

Isa sa mga naging dahilan ng pagbabago nito ay maaring dahil sa paghinto ng oras noong panahon ni Joshua. Noong nakikipaglaban sya sa mga Gibeonites, hiniling nya sa Panginoon na patigilin ang paglubog ng araw. Ang istoryang ito ay mababasa sa Joshua 10:12-13.

Ang isa pa sa maaring naging dahilan ay ang sign na binigay ng Diyos kay haring Hezekiah. Sa istoryang mababasa natin sa Isaiah 38:8, makikita natin kung paano binalik ng Diyos ang oras.

Ganun pa man, nagsabi ang Bibliya na darating ang panahon kung saan ang perpektong haba ng araw ay babalik sa dati. Ito ay mangyayari sa pagbalik ng ating Tagapagligtas na si Yahshua o mas kilalang Hesukristo. Iyan ay mababasa natin sa Acts 3:21 at Isaiah 66:23.

Sa kabuuan, natutunan natin sa bidyong ito ang tamang pagtakda ng oras. Ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Ang linggo ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng Sabado. Ang buwan ay nagsisimula sa new moon. Ang taon ay nagsisimula sa unang new moon on or after spring equinox.

Maaring nagtataka ka ngayon, kung importante pa bang malaman ang mga ito? Walang ibang sagot dyan kundi oo. Importanteng malaman ang tamang pagtakda ng oras sapagkat ang ating Panginoon na si Yahweh ay nagtakda ng mga importanteng Piyesta na dapat ipagdiwang sa tamang araw.

Ang tunay na mga tagapagsunod ng Diyos ay hindi nagdidiwang ng mga makamundong piyesta tulad ng Valentine’s Day, Halloween, Christmas o New Year. Sa halip, sila ay nagdidiwang ng mga Piyesta na si Yahweh mismo ang nagtakda. Malalaman mo lang kung kailan ipagdidiwang ang mga piyestang ito kung alam mo ang kalendaryo na ayun sa Bibliya.

Kung ikaw ay interesadong malaman ang tunay na mga Piyesta ng ating Diyos, maaring kayo po ay magpadala ng mensahe sa amin. Malugod namin kayong tutulungan at bibigyan ng mas malalim na pagpapaliwanag ng paksang ito.

Advertisement

2 thoughts on “Ang Kalendaryo ng Bibliya: Ano Ang Tamang Pagsukat ng Oras?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.