Ang Grasya ay hindi lisensya upang ikaw ay magkasala

Kaibigan, alam nyo bang may isang napakapopular na turo ngayon sa mundo ng Kristiyanismo na napakapanganib at nakakasira sa isipiritwal nating buhay? Ang aking tinutukoy ay ang turong nagsasabing ang grasya ng Diyos ay naghihintulot para sa atin na kalimutan ang mga banal na utos ng Panginoon.

Karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay naniniwalang ang sakripisyong ginawa ni Yahshua o mas kilalang Hesus ay nagbigay daan upang ang ating mga kasalanang nakamit noon, ngayon, at sa hinaharap ay napagbayaran na. Samakatuwid, kahit anong kasalanan pa ang ating makamit sa pamamagitan ng paglabag sa batas ng Panginoon, maliligtas pa din tayo.

Kung sabagay, ika nga ng karamihan, we are under grace not under the law. Ibig sabihin, hindi na tayo sumasailam sa batas ng Panginoon kundi tayo ay pumapasailalim na sa grasya.

Marahil narinig mo na ang paniniwalang ito. Baka nga, isa ka sa mga naniniwala sa turong hindi na natin kailangan ang mga batas ng ating Diyos sapagkat may grasya naman.

Sa araw na ito, kaibigan, ating suriin ang katotoohanan tungkol sa grasya ng Panginoon. Ating idiskubre ang tunay na turo ng bibliya at ating tuklasin kung ang turo at paniniwala ng karamaihan ay naayun sa kalooban ng Diyos.

Sa nakaraan nating presentasyon, natunghayan natin ang katotoohanan tungkol sa turo na kung tawagin ay “Faith alone” o yung turong nagsasabing pananampalataya lamang ang kailangan natin at hindi na kasali ang mabubuting gawa.

Kaugnay ng turong faith alone ay ang paniniwala na grasya na lamang ang ating kailangan at hindi na importante kung sinusunod natin ang utos ng Diyos o hindi.

Kaya sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang limang katotohanan na magpapaliwanag   kung ano ang tunay na ibig-sabihin ng grasya.

Unang punto: Naka-propesiya sa Bibliya ang pagbaluktot ng grasya ng Diyos

Nuon pa man, naglipana na ang mga impostor at mapanlinlang na mga guro ng salita ng Diyos. Isa sa kanilang maling turo ay ang pag gamit ng grasya ng Panginoon upang gawin kung ano man ang nais nila.

Ayun sa Jude 1:4:

sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesu-Cristo, ang ating kaisa-isang Pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. (MBBTG)

Kung ating susuriin ng mabuti, ang salitang kagandahang-loob ng Diyos ay tumutukoy sa grace of God o grasya ng Panginoon.

Ayun sa bersikulang ating nabasa, ang mga huwad na mangangaral ay ginagamit ang grasya ng Panginoon upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayaan. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at wala silang anumang balak na magbago dahil katuwiran nila, sila naman ay mapapatawad ng Panginoon gamit ang grasya na pinagkaloob sa atin.

Ang nakakalungkot dito kaibigan ay maraming maniniwala sa kanila. Ito ay nakapropesiya na sa Bibliya. Basahin natin ang II Peter 2:1-2:

Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayundin naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya’t di magtatagal at sila’y mapapahamak. 2 At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan; at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. (MBBTG)

Panalangin ko kaibigan na hindi tayo kasama sa mga taong malilinlang ng huwad na mga guro.

Pangalawang punto: Hindi sapat ang salita lamang. Dapat samahan ito ng gawa.

Marami ang nagsasabi na dahil sa grasya ng Panginoon, wala na tayong ibang dapat gawin kundi ang maniwala lamang sa Kanya. Ngunit, ito ay taliwas sa turo ng ating Panginoong si Yahshua. Mababasa natin sa Matthew 7:21-23:

21 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba’t sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23 Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’” (MBBTG)

Mababasa natin dito na kahit gaano pa kalakas o kalaki ng ating pananampalataya, pero kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos at hindi tayo sumusunod sa kanyang batas, hindi pa rin tayo maliligtas.

Basihin natin ang Luke 6:46:

46 “Bakit ninyo ako tinatawag na ‘Panginoon, Panginoon,’ gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko?

Ganun din ang Titus 1:16.

16 Ang sabi nila’y kilala nila ang Diyos, ngunit ito’y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila’y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti.

Ang mga bersikulong ito ay nagsasabing may mga taong puro lang salita, puro lang paniniwala, ngunit ang kanilang mga gawa at pamumuhay ay hindi naayun sa turo ng Panginoon.

Makikita natin na kahit tayo ay pinagkalooban ng grasya ng Panginoon, hindi ito nangangahulugang malaya na tayong gawin anuman ang nais nating gawin.

Pangatlong punto: Ang grasya ay libre para sa atin ngunit ito ay binayaran ng buhay ni Yahshua

Dahil sa paniniwalang ang grasya ay nagbibigay sa atin ng karapatang magkasala at hindi na sundin ang mga utos ng Panginoon, sinasayang natin ang grasyang binigay sa atin. Maaring binigay sa atin ang grasya ng Panginoon na walang kabayaran mula sa atin, ngunit huwag nating kalimutan na ito ay hindi naging libre para sa ating Diyos Ama. Ito ay binayaran gamit ang buhay ng kanyang nag-iisang anak.

Mababasa natin sa Romans 5:6-10:

6 Sapagkat noong tayo’y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. 7 Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong [masama], kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. 8 Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa. 9 Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang-sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. 10 Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang Anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Cristo ay buháy.

Huwag sana nating kalimutan kung ano ang naging kapalit ng pagpapatawad ng ating kasalanan. Hindi naging madali ang sakripisyong ginawa ng ating Ama at ng kanyang Anak. Huwag nating sayangin ang kanilang sakripisyo.

Ika-apat na punto: may nag-aantay na kaparusahan sa mga taong inaabuso ang grasya ng Panginoon

Hindi maikakailang ang grasya ng ating Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na pinapatawad at minamahal ng Diyos kahit na tayo ay makasalanan. Basta ba tayo ay magpakumbaba at ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang mga kasalanan, tayo ay mapapatawad ng Panginoon.

Ngunit, kung tayo ay patuloy na nagkakasala at walang anumang intensyon na magbago, may nakakatakot na babala ang Bibliya para sa atin. Basahin natin ang Hebrews 10:26-31:

26 Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. 27 Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Dios. 28 Ipinapapatay noon nang walang awa ang lumalabag sa Kautusan ni Moises, kapag napatunayan ng dalawa o tatlong saksi ang paglabag niya. 29 Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa Anak ng Dios at nagpawalang-halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Dios at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing Banal na Espiritu. 30 Sapagkat kilala natin ang Dios na nagsabi, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa.”[a] At mayroon ding nakasulat na ganito: “Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya.”[b] 31 Kakila-kilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Dios na buhay.

Ika-lima na punto: ang tunay na grasya ay dapat mag-udyok sa atin na magbagong buhay

Marami ang nagsasabi na awtomatikong napapatawad ang ating kasalanan. Ngunit, hindi ito ang turo ng Bibliya. Mababasa natin sa Romans 3:23-25:

23 Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 24 Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus:

25 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; (Ang Dating Bibliia, 1905)

Pansinin natin, kaibigan, ang mga kasalanang pinatawad ng Panginoon ay ang mga kasalanang nagawa natin sa nagdaang panahon!

Hindi ibig sabihin nito na ang mga kasalanan na nakamit natin sa hinaharap ay awtomatikong mapapatawad. Kailangan muna nating humingi ng kapatawaran upang tayo ay mapatawad.

Ika nga sa Proverbs 28:13:

Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik-loob at nagsisisi.

Kung ganun, dapat nating pagsisihan ang ating kasalanan at hindi dapat itago.

Sa I John 1:8-10 naman:

8 Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid. 10 Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita.

Hindi mabuti ang pagtanggi na wala tayong kasalanan. Sa halip, dapat natin itong kilalanin at ihingi ng tawad sa Panginoon.

Basahin natin ang Romans 6:1-2:

Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? 2 Hinding-hindi! Tayo’y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala?

Nagtanong si Pablo dito, “Dapat ba tayo patuloy na magkasala upang sumagana ang grasya ng Diyos?” Ano ang sagot ni Pablo? Hinding hindi. Mapapatunayan natin dito na hindi lisensya ang grasya ng Panginoon upang tayo ay magkasala.

Sa halip na tayo ay patuloy na magkasala, dapat sayo ay magbagong buhay. Dahil sa grasya at pagmamahal ng Diyos, tayo ay nabigyan ng oportunidad na magbago at mamuhay ng tama.

Mababasa natin sa Titus 2:11-14:

11 Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. 12 Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos 13 habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, 14 na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti.

Ang tunay na kahulugan ng grasya

Kaibigan, walang halong pagdududa, ang grasya ng Panginoon ay ang dahilan kung bakit tayo ay napatawad sa ating kasalanan. Ngunit hindi ito nangangahulugang pwede na tayong magpatuloy sa ating mga kasalanan.

Isipin nyo ito: kung may isang taong nagkasala, nanggahasa sya at pumatay. Hinatulan sya ng kamatayan. Ngunit, dahil sya ay pinatawad ng presidente, sya ay hindi na matutuloy ang kanyang bitay.

Nangangahulugang ba itong malaya na syang manggahasa at pumatay ulit? Syempre, hindi. Ngunit nakakatakot at nakakalungkot isipin na ganyan ang paniniwala ng maraming tao. Dahil sa grasya ng Panginoon, hindi na nila sinusunod ang Kanyang mga batas.

Para sa atin na nakaka-alam sa katotohanan, nawa’y ang grasya ng Panginoon ay tumulong sa atin na magbago at hanapin ang tamang daan na dapat nating tahakin. Isipin din natin   na sumusunod tayo sa Diyos hindi upang tayo ay maligtas sapagkat walang anumang mabuting gawa ang makakaligtas sa atin. Sa halip, sinusunod natin ang utos ng Diyos dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at pagbibigay halaga sa sakripisyong ginawa Nya upang tayo ay maligtas.

Yun lamang po. Sana may natutunan po kayong importanteng katotohanan ngayong araw. Sa susunod na presentasyon, aming tatalakayin ang katotohanan tungkol sa pag-ibig at pagsunod sa utos ng Diyos. 

Leave a Reply