Ang Grasya ay hindi lisensya upang ikaw ay magkasala

Ang blog na ito ay nagsusuri ng tunay na kahulugan ng grasya ayun sa bibliya.